Đây là danh mục bài tập C++ này chia làm 5 phần, mỗi phần có những bài tập kèm lời giải chi tiết, với cấp độ khó tăng dần.

BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1: Tìm các chữ số chia hết cho một số

Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 10 và 200 (tính cả 10 và 200). Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy.

Code mẫu:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class Bai01 {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    for (int i = 10; i < 201; i++) {
      if ((i % 7 == 0) && (i % 5 != 0)) {
        list.add(i);
      }
    }
    // hiển thị list ra màn hình
    showList(list);
  }
 
  public static void showList(List<Integer> list) {
    if (list != null && !list.isEmpty()) {
      int size = list.size();
      for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
        System.out.print(list.get(i) + ", ");
      }
      System.out.println(list.get(size - 1));
    }
  }
}

Bài 2: Tính giai thừa của một số nguyên dương

Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1*2*3*4*5*6*7*8 = 40320.

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
 
public class GiaiThuaDemo2 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
   * main
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.println("Giai thừa của " + n + " là: " + tinhGiaithua(n));
  }
 
  /**
   * tinh giai thua
   * @param n: so nguyen duong
   * @return giai thua cua so n
   */
  public static long tinhGiaithua(int n) {
    if (n > 0) {
      return n * tinhGiaithua(n - 1);
    } else {
      return 1;
    }
  }
}

Bài 3: Viết chương trình tạo một map (i, i*i)

Hãy viết chương trình để tạo ra một map chứa (i, i*i), trong đó i là số nguyên từ 1 đến n (bao gồm cả 1 và n), n được nhập từ bàn phím. Sau đó in map này ra màn hình. Ví dụ: Giả sử số n là 8 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}.

Code mẫu:

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
 
public class Bai03 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
     
    Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
    for (int i = 1; i < n + 1; i++) {
      map.put(i, i * i);
    }
    System.out.println(map);
  }
}

Bài 4: Giải phương trình bậc 2

Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0.

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Giải phương trình bậc 2
 */
public class PhuongTrinhBac2 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập hệ số bậc 2, a = ");
    float a = scanner.nextFloat();
    System.out.print("Nhập hệ số bậc 1, b = ");
    float b = scanner.nextFloat();
    System.out.print("Nhập hằng số tự do, c = ");
    float c = scanner.nextFloat();
    giaiPTBac2(a, b, c);
  }
   
  /**
   * Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
   * 
   * @param a: hệ số bậc 2
   * @param b: hệ số bậc 1
   * @param c: số hạng tự do
   */
  public static void giaiPTBac2(float a, float b, float c) {
    // kiểm tra các hệ số
    if (a == 0) {
      if (b == 0) {
        System.out.println("Phương trình vô nghiệm!");
      } else {
        System.out.println("Phương trình có một nghiệm: "
            + "x = " + (-c / b));
      }
      return;
    }
    // tính delta
    float delta = b*b - 4*a*c;
    float x1;
    float x2;
    // tính nghiệm
    if (delta > 0) {
      x1 = (float) ((-b + Math.sqrt(delta)) / (2*a));
      x2 = (float) ((-b - Math.sqrt(delta)) / (2*a));
      System.out.println("Phương trình có 2 nghiệm là: "
          + "x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2);
    } else if (delta == 0) {
      x1 = (-b / (2 * a));
      System.out.println("Phương trình có nghiệm kép: "
          + "x1 = x2 = " + x1);
    } else {
      System.out.println("Phương trình vô nghiệm!");
    }
  }
}

Bài 5: Chuyển đổi một số tự nhiên

Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ số 10 thành một số ở hệ cơ số B (1 <= B <= 32) bất kỳ. Giả sử hệ cơ số cần chuyển là 2 <= B <= 16. Số đại điện cho hệ cơ số B > 10 là A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
 
public class ConvertNumber {
  public static final char CHAR_55 = 55;
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.println("So " + n + " trong he co so 2 = "
        + ConvertNumber.convertNumber(n, 2));
    System.out.println("So " + n + " trong he co so 16 = "
        + ConvertNumber.convertNumber(n, 16));
  }
   
  /**
   * chuyen doi so nguyen n sang he co so b
   * 
   * @param n: so nguyen
   * @param b: he co so
   * @return he co so b
   */
  public static String convertNumber(int n, int b) {
    if (n < 0 || b < 2 || b > 16 ) {
      return "";
    }
     
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    int m;
    int remainder = n;
     
    while (remainder > 0) {
      if (b > 10) {
        m = remainder % b;
        if (m >= 10) {
          sb.append((char) (CHAR_55 + m));
        } else {
          sb.append(m);
        }
      } else {
        sb.append(remainder % b);
      }
      remainder = remainder / b;
    }
    return sb.reverse().toString();
  }
}

Bài 6: Dãy Fibonacci

Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, Fn = F(n-1) + F(n-2) với n >= 2. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … Hãy viết chương trình tìm n số Fibonacci đầu tiên.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
 
/**
* Tính dãy số Fibonacci bằng phương pháp đệ quy
* 
*/
public class FibonacciExample2 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
  * main
  * 
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.println(n + " số đầu tiên của dãy số fibonacci: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print(fibonacci(i) + " ");
    }
  }
   
  /**
  * Tính số fibonacci thứ n
  * 
  * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 
  *      vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2
  * @return số fibonacci thứ n
  */
  public static int fibonacci(int n) {
    if (n < 0) {
      return -1;
    } else if (n == 0 || n == 1) {
      return n;
    } else {
      return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
  }
}

Bài 7: Tìm Ước chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất

Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên dương a và b nhập từ bàn phím.

import java.util.Scanner;
 
public class USCLL_BSCNN_1 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương a = ");
    int a = scanner.nextInt();
    System.out.print("Nhập số nguyên dương b = ");
    int b = scanner.nextInt();
    // tính USCLN của a và b
    System.out.println("USCLN của " + a + " và " + b
        + " là: " + USCLN(a, b));
    // tính BSCNN của a và b
    System.out.println("BSCNN của " + a + " và " + b
        + " là: " + BSCNN(a, b));
  }
   
  /**
   * Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN)
   * 
   * @param a: số nguyên dương
   * @param b: số nguyên dương
   * @return USCLN của a và b
   */
  public static int USCLN(int a, int b) {
    if (b == 0) return a;
    return USCLN(b, a % b);
  }
   
  /**
   * Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN)
   * 
   * @param a: số nguyên dương
   * @param b: số nguyên dương
   * @return BSCNN của a và b
   */
  public static int BSCNN(int a, int b) {
    return (a * b) / USCLN(a, b);
  }
}

Bài 8: Liệt kê các số nguyên tố

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n.
 */
public class BaiTap08 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.printf("Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn %d là: \n", n);
    if (n >= 2) {
      System.out.print(2);
    }
    for (int i = 3; i < n; i+=2) {
      if (isPrimeNumber(i)) {
        System.out.print(" " + i);
      }
    }
  }
   
  /**
   * check so nguyen to
   * 
   * @param n: so nguyen duong
   * @return true la so nguyen so, 
   *     false khong la so nguyen to
   */
  public static boolean isPrimeNumber(int n) {
    // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
    if (n < 2) {
      return false;
    }
    // check so nguyen to khi n >= 2
    int squareRoot = (int) Math.sqrt(n);
    for (int i = 2; i <= squareRoot; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

Bài 9: Liệt kê số nguyên tố đầu tiên

Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
 */
public class BaiTap09 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.printf("%d số nguyên tố đầu tiên là: \n", n);
    int dem = 0; // đếm số số nguyên tố
    int i = 2;  // tìm số nguyên tố bắt dầu từ số 2
    while (dem < n) {
      if (isPrimeNumber(i)) {
        System.out.print(i + " ");
        dem++;
      }
      i++;
    }
  }
 
  /**
   * check so nguyen to
   * @param n: so nguyen duong
   * @return true la so nguyen so, 
   *     false khong la so nguyen to
   */
  public static boolean isPrimeNumber(int n) {
    // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
    if (n < 2) {
      return false;
    }
    // check so nguyen to khi n >= 2
    int squareRoot = (int) Math.sqrt(n);
    for (int i = 2; i <= squareRoot; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

Bài 10: Liệt kê các số nguyên tố có 5 chữ số

Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số trong java.

Code mẫu

public class BaiTap10 {
 
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    int count = 0;
    System.out.println("Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:");
    for (int i = 10001; i < 99999; i+=2) {
      if (isPrimeNumber(i)) {
        System.out.println(i);
        count++;
      }
    }
    System.out.println("Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là: " + count);
  }
   
  /**
   * check so nguyen to
   * 
   * @param n: so nguyen duong
   * @return true la so nguyen so, 
   *     false khong la so nguyen to
   */
  public static boolean isPrimeNumber(int n) {
    // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
    if (n < 2) {
      return false;
    }
    // check so nguyen to khi n >= 2
    int squareRoot = (int) Math.sqrt(n);
    for (int i = 2; i <= squareRoot; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

Bài 11: Phân tích số nguyên thành thừa số nguyên tố

Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố trong java. Ví dụ: 100 = 2x2x5x5.

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố. 
 * Ví dụ: 12 = 2 x 2 x 3.
 */
public class BaiTap11 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    // phân tích số nguyên dương n
    List<Integer> listNumbers = phanTichSoNguyen(n);
    // in kết quả ra màn hình
    System.out.printf("Kết quả: %d = ", n);
    int size = listNumbers.size();
    for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
      System.out.print(listNumbers.get(i) + " x ");
    }
    System.out.print(listNumbers.get(size - 1));
  }
   
  /**
   * Phân tích số nguyên thành tích các thừa số nguyên tố 
   * 
   * @param positiveInt
   * @return
   */
  public static List<Integer> phanTichSoNguyen(int n) {
    int i = 2;
    List<Integer> listNumbers = new ArrayList<Integer>();
    // phân tích
    while (n > 1) {
      if (n % i == 0) {
        n = n / i;
        listNumbers.add(i);
      } else {
        i++;
      }
    }
    // nếu listNumbers trống thì add n vào listNumbers
    if (listNumbers.isEmpty()) {
      listNumbers.add(n);
    }
    return listNumbers;
  }
}

Bài 12: Tính tổng các chữ số

Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên dương n.
 * Tổng của các chữ số của 6677 là 6 + 6 + 7 + 7 = 26.
 */
public class BaiTap12 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  public static int DEC_10 = 10;
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.printf("Tổng của các chữ số "
        + "của %d là: %d", n, totalDigitsOfNumber(n));
  }
   
  /**
   * Tính tổng của các chữ số của một số nguyên dương
   * 
   * @param n: số nguyên dương
   * @return
   */
  public static int totalDigitsOfNumber(int n) {
    int total = 0;
    do {
      total = total + n % DEC_10;
      n = n / DEC_10;
    } while (n > 0);
    return total;
  }
}

Bài 13: Kiểm tra số thuận nghịch

Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch trong java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình liệt kê tất cả các số thuận nghịch có 6 chữa số.
 * 
 */
public class BaiTap13 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số nguyên dương n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.println(n + " là số thuận nghịch: " + isThuanNghich(n));
    System.out.print("Nhập số nguyên dương m = ");
    int m = scanner.nextInt();
    System.out.println(n + " là số thuận nghịch: " + isThuanNghich(m));
  }
   
  /**
   * Kiểm tra số thuận nghịch
   * 
   * @param n: số nguyên dương
   * @return true là số thuận nghịch
   *     false không là số thuận nghịch
   */
  public static boolean isThuanNghich(int n) {
    // chuyển đổi số n thành một chuỗi String
    String numberStr = String.valueOf(n);
    // kiểm tra tính thuận nghịch
    int size = numberStr.length();
    for (int i = 0; i < (size/2); i++) {
      if (numberStr.charAt(i) != numberStr.charAt(size - i - 1)) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

Bài 14: Liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n

Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong java. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím.

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố.
 * Với n được nhập từ bàn phím.
 */
public class BaiTap14 {
  private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số tự nhiên n = ");
    int n = scanner.nextInt();
    System.out.printf("Các số fibonacci nhỏ hơn %d và "
        + "là số nguyên tố: ", n);
    int i = 0;
    while (fibonacci(i) < 100) {
      int fi = fibonacci(i);
      if (isPrimeNumber(fi)) {
        System.out.print(fi + " ");
      }
      i++;
    }
  }
   
  /**
   * Tính số fibonacci thứ n
   * 
   * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 
   *      vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2
   * @return số fibonacci thứ n
   */
  public static int fibonacci(int n) {
    if (n < 0) {
      return -1;
    } else if (n == 0 || n == 1) {
      return n;
    } else {
      return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
  }
   
  /**
   * check so nguyen to
   * 
   * @param n: so nguyen duong
   * @return true la so nguyen so, 
   *     false khong la so nguyen to
   */
  public static boolean isPrimeNumber(int n) {
    // so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
    if (n < 2) {
      return false;
    }
    // check so nguyen to khi n >= 2
    int squareRoot = (int) Math.sqrt(n);
    for (int i = 2; i <= squareRoot; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

BÀI TẬP CHUỖI

Bài 1: Nhập chuỗi ký tự. Đếm số ký tự của chuỗi

Nhập một chuỗi ký tự. Đếm số từ của chuỗi đó (mỗi từ cách nhau bởi một khoảng trắng có thể là một hoặc nhiều dấu cách, tab, xuống dòng). Ví dụ ” hoc java co ban den nang cao ” có 7 từ.

Code mẫu

public class StringExample1 {
  public static final char SPACE = ' ';
  public static final char TAB = '\t';
  public static final char BREAK_LINE = '\n';
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    String str = "hoc java   co ban den nang cao"
        + "   \n test";
    System.out.print("Số từ của chuỗi đã cho là: "
        + countWords(str));
  }
 
  /**
   * Đếm số từ của một chuỗi, 
   * giả sử các từ được ngăn cách nhau bởi một hoặc nhiều 
   * dấu 'space', tab '\t' và xuống dòng '\n'
   * 
   * @param input - chuỗi ký tự
   * @return số từ của chuỗi ký tự input
   */
  public static int countWords(String input) {
    if (input == null) {
      return -1;
    }
    int count = 0;
    int size = input.length();
    boolean notCounted = true;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (input.charAt(i) != SPACE && input.charAt(i) != TAB 
          && input.charAt(i) != BREAK_LINE) {
        if(notCounted) {
          count++;
          notCounted = false;
        }
      } else {
        notCounted = true;
      }
    }
    return count;
  }
}

Bài 2: Nhập một chuỗi ký tự. Liệt kê số lần xuất hiện các từ trong chuỗi

Nhập một chuỗi ký tự. Liệt kê số lần xuất hiện của các từ của chuỗi đó.\

Code mẫu

import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;
 
/**
 * Chương trình liệt kê số lần xuất hiện của các từ của một chuỗi 
 * trong java
 */
public class StringExample2 {
  public static final char SPACE = ' ';
  public static final char TAB = '\t';
  public static final char BREAK_LINE = '\n';
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    String str = "hoc java   co ban den nang cao"
        + "   \n hoc c++ co ban den nang cao.";
    System.out.println("---------------------------------");
    System.out.println(str);
    System.out.println("---------------------------------");
    // liệt kê sô lần xuất hiện của các từ trong chuỗi trên
    System.out.println("Liệt kê số lần xuất hiện của các từ: ");
    Map<String, Integer> wordMap = countWords(str);
    for (String key : wordMap.keySet()) {
      System.out.print(key + " " + wordMap.get(key) + "\n");
    }
  }
 
  /**
   * Đếm số từ của một chuỗi, 
   * giả sử các từ được ngăn cách nhau bởi một hoặc nhiều 
   * dấu 'space', tab '\t' và xuống dòng '\n'
   * 
   * @param input - chuỗi ký tự
   * @return số từ của chuỗi ký tự input
   */
  public static Map<String, Integer> countWords(String input) {
    // khởi tạo wordMap
    Map<String, Integer> wordMap = new TreeMap<String, Integer>();
    if (input == null) {
      return wordMap;
    }
    int size = input.length();
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (input.charAt(i) != SPACE && input.charAt(i) != TAB 
          && input.charAt(i) != BREAK_LINE) {
        // build một từ
        sb.append(input.charAt(i));
      } else {
        // thêm từ vào wordMap
        addWord(wordMap, sb);
        sb = new StringBuilder();
      }
    }
    // thêm từ cuối cùng tìm được vào wordMap
    addWord(wordMap, sb);
    return wordMap;
  }
   
  /**
   * Thêm từ vào wordMap
   * 
   * @param wordMap: map chứa các từ và số lần xuất hiện
   * @param sb: từ cần thêm vào wordMap
   */
  public static void addWord(Map<String, Integer> wordMap, StringBuilder sb) {
    String word = sb.toString();
    if (word.length() == 0) {
      return;
    }
    if (wordMap.containsKey(word)) {
      int count = wordMap.get(word) + 1;
      wordMap.put(word, count);
    } else {
      wordMap.put(word, 1);
    }
  }
}

Bài 3: Chuỗi chứa chuỗi

Nhập 2 chuỗi ký tự là s1 và s2. Kiểm tra xem chuỗi s1 có chứa s2 không?

Code mẫu

public class StringExample3 {
  public static void main(String[] args) {
    String str1 = "hoc java co ban den nang cao.";
    String str2 = "java co ban";
    System.out.println(str1.contains(str2));
  }
}

BÀI TẬP MẢNG

Bài 1: Liệt kê các phần từ xuất hiện trong mảng đúng 1 lần

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. In ra màn hình các phần tử xuất hiện trong mảng đúng 1 lần.

Code mẫu

import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.TreeMap;
 
/**
 * Chương trình liệt kê số lần xuất hiện các phần tử trong một mảng
 * nhập từ bàn phím trong java.
 */
public class BaiTap19 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = scanner.nextInt();
    // khởi tạo arr
    int [] arr = new int [n];
    System.out.println("Nhập các phần tử của mảng: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.printf("a[%d] = ", i);
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    // tìm số lần xuất hiện của các phần tử
    Map<Integer, Integer> map = new TreeMap<Integer, Integer>();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      addElement(map, arr[i]);
    }
    System.out.print("Các phần tử xuất hiện 1 lần: ");
    for (Integer key : map.keySet()) {
      if (map.get(key) == 1) {
        System.out.print(key + " ");
      }
    }
  }
   
  /**
   * Thêm từ vào map
   * 
   * @param wordMap: map chứa các từ và số lần xuất hiện
   * @param sb: từ cần thêm vào wordMap
   */
  public static void addElement(Map<Integer, Integer> map, int element) {
    if (map.containsKey(element)) {
      int count = map.get(element) + 1;
      map.put(element, count);
    } else {
      map.put(element, 1);
    }
  }
}

Bài 2: Liệt kê các phần từ xuất hiện trong mảng đúng 2 lần

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. In ra màn hình các phần tử xuất hiện trong mảng đúng 2 lần.

Code mẫu

import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.TreeMap;
 
/**
 * Chương trình liệt kê số lần xuất hiện các phần tử trong một mảng
 * nhập từ bàn phím trong java.
 */
public class BaiTap20 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = scanner.nextInt();
    // khởi tạo arr
    int [] arr = new int [n];
    System.out.println("Nhập các phần tử của mảng: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.printf("a[%d] = ", i);
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    // tìm số lần xuất hiện của các phần tử
    Map<Integer, Integer> map = new TreeMap<Integer, Integer>();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      addElement(map, arr[i]);
    }
    System.out.print("Các phần tử xuất hiện 1 lần: ");
    for (Integer key : map.keySet()) {
      if (map.get(key) == 2) {
        System.out.print(key + " ");
      }
    }
  }
   
  /**
   * Thêm từ vào map
   * 
   * @param wordMap: map chứa các từ và số lần xuất hiện
   * @param sb: từ cần thêm vào wordMap
   */
  public static void addElement(Map<Integer, Integer> map, int element) {
    if (map.containsKey(element)) {
      int count = map.get(element) + 1;
      map.put(element, count);
    } else {
      map.put(element, 1);
    }
  }
}

Bài 3: Liệt kê số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. In ra màn hình số lần xuất hiện của các phần tử.

Code mẫu

import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.TreeMap;
 
/**
 * Chương trình liệt kê số lần xuất hiện các phần tử trong một mảng
 * nhập từ bàn phím trong java.
 */
public class BaiTap21 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = scanner.nextInt();
    // khởi tạo arr
    int [] arr = new int [n];
    System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.printf("a[%d] = ", i);
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    // tìm số lần xuất hiện của các phần tử
    Map<Integer, Integer> map = new TreeMap<Integer, Integer>();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      addElement(map, arr[i]);
    }
    System.out.print("Các phần tử xuất hiện 2 lần: \n");
    for (Integer key : map.keySet()) {
      System.out.printf("%d xuất hiện %d lần.\n", key, map.get(key));
    }
  }
   
  /**
   * Thêm từ vào map
   * 
   * @param wordMap: map chứa các từ và số lần xuất hiện
   * @param sb: từ cần thêm vào wordMap
   */
  public static void addElement(Map<Integer, Integer> map, int element) {
    if (map.containsKey(element)) {
      int count = map.get(element) + 1;
      map.put(element, count);
    } else {
      map.put(element, 1);
    }
  }
}

Bài 4: Sắp xếp mảng tăng dần

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần.
 * 
 * @author viettuts.vn
 */
public class BaiTap24 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = scanner.nextInt();
    // khởi tạo arr
    int [] arr = new int [n];
    System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.printf("a[%d] = ", i);
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    // sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần
    sortASC(arr);
    System.out.println("Dãy số được sắp xếp tăng dần: ");
    show(arr);
  }
   
  /**
   * sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần
   * 
   * @param arr: mảng các số nguyên
   * @param n: số phần tử của mảng
   */
  public static void sortASC(int [] arr) {
    int temp = arr[0];
    for (int i = 0 ; i < arr.length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
        if (arr[i] > arr[j]) {
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
      }
    }
  }
   
  /**
   * in các phần tử của mảng ra màn hình
   * 
   * @param arr: mảng các số nguyên
   * @param n: số phần tử của mảng
   */
  public static void show(int [] arr) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}

Bài 5: Sắp xếp mảng giảm dần

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự giảm dần.
 */
public class BaiTap23 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = scanner.nextInt();
    // khởi tạo arr
    int [] arr = new int [n];
    System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.printf("a[%d] = ", i);
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    // sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần
    sortDESC(arr);
    System.out.println("Dãy số được sắp xếp giảm dần: ");
    show(arr);
  }
   
  /**
   * sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự giảm dần
   * 
   * @param arr: mảng các số nguyên
   * @param n: số phần tử của mảng
   */
  public static void sortDESC(int [] arr) {
    int temp = arr[0];
    for (int i = 0 ; i < arr.length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
        if (arr[i] < arr[j]) {
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
      }
    }
  }
   
  /**
   * in các phần tử của mảng ra màn hình
   * 
   * @param arr: mảng các số nguyên
   * @param n: số phần tử của mảng
   */
  public static void show(int [] arr) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}

Bài 6: Sắp xếp mảng tăng dần và chèn phần từ X vào mảng

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, sau đó chèn phần tử x vào mà vẫn đảm bảo mảng là tăng dần.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
 
/**
 * Chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, 
 * sau đó chèn phần tử k vào mà vẫn đảm bảo mảng là tăng dần.
 */
public class BaiTap24 {
  public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
  /**
   * main
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Nhập số phần tử của mảng: ");
    int n = scanner.nextInt();
    // khởi tạo arr
    int [] arr = new int [n];
    System.out.print("Nhập các phần tử của mảng: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.printf("a[%d] = ", i);
      arr[i] = scanner.nextInt();
    }
    System.out.print("Nhập phần tử k = ");
    int k = scanner.nextInt();
    // sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần
    sortASC(arr);
    System.out.print("Sắp xếp mảng tăng dần: ");
    show(arr);
    System.out.printf("\nChèn phần tử %d vào mảng.", k);
    arr = insert(arr, k);
    System.out.print("\nMảng sau khi chèn: ");
    show(arr);
  }
   
  /**
   * sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần
   * 
   * @param arr: mảng các số nguyên
   */
  public static void sortASC(int [] arr) {
    int temp = arr[0];
    for (int i = 0 ; i < arr.length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
        if (arr[i] > arr[j]) {
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
      }
    }
  }
   
   
  /**
   * chèn phần tử vào mảng số nguyên tăng dần
   * sau khi chèn mảng vẫn duy trì thứ tự tăng dần
   * 
   * @param arr: mảng số nguyên tăng dần
   * @param k: phần tử chèn vào mảng arr
   */
  public static int [] insert(int [] arr, int k) {
    int arrIndex = arr.length - 1;
    int tempIndex = arr.length;
    int [] tempArr = new int [tempIndex + 1];
    boolean inserted = false;
     
    for (int i = tempIndex; i >= 0; i--) {
      if (arrIndex > -1 && arr[arrIndex] > k) {
        tempArr[i] = arr[arrIndex--];
      } else {
        if (!inserted) {
          tempArr[i] = k;
          inserted = true;
        } else {
          tempArr[i] = arr[arrIndex--];
        }
      }
    }
    return tempArr;
  }
   
  /**
   * in các phần tử của mảng ra màn hình
   * 
   * @param arr: mảng các số nguyên
   */
  public static void show(int [] arr) {
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap