I. DATA DICTIONARY LÀ GÌ?

Data Dictionary là nguồn thông tin trung tâm của dữ liệu trong hệ thống quản lý thông tin. Chức năng chính của nó là hỗ trợ việc tạo và quản lý các định nghĩa dữ liệu (hoặc “metadata”).

II. PHÂN CẤP CỦA ABAP DICTIONARY

Các đối tượng trong ABAP Dictionary nằm ở ba cấp độ hỗ trợ khả năng tái sử dụng của chúng. Các cấp độ này là:

 1. Tables and structures
 2. Data elements
 3. Domains

1. Domains

 • Mô tả các đặc tính kỹ thuật của trường bảng
 • Chỉ định một phạm vi giá trị mô tả các giá trị dữ liệu được phép cho các trường
 • Các trường tham chiếu đến cùng một miền (thông qua các phần tử dữ liệu được gán cho chúng) được thay đổi khi thực hiện thay đổi đối với miền
 • Đảm bảo tính nhất quán

Ví dụ: Purchasing document number (EBELN)

2. Data Elements

 • Mô tả vai trò của một trường trong bối cảnh kỹ thuật
 • Các trường có cùng ý nghĩa ngữ nghĩa có thể tham chiếu đến cùng một phần tử dữ liệu
 • Chứa thông tin trường

Ví dụ: Purchasing document number (EBELN)

ABAP Data Dictionary Tutorial SE11: Table, Lock Object, View & Structure

3. Tables

 • Đại diện cho các Bảng cơ sở dữ liệu nơi dữ liệu thực sự cư trú.
 • Các bảng có thể được định nghĩa độc lập với cơ sở dữ liệu trong Từ điển ABAP.
 • Các trường của bảng được xác định với độ dài và kiểu dữ liệu SAP ABAP (độc lập với cơ sở dữ liệu) của chúng.
ABAP Data Dictionary Tutorial SE11: Table, Lock Object, View & Structure

4. Structures

 • Là các khai báo bản ghi KHÔNG tương ứng với Bảng cơ sở dữ liệu.
 • Cũng giống như kiểu dữ liệu do người dùng xác định.
 • Được định nghĩa giống như một bảng và sau đó có thể được giải quyết từ các chương trình ABAP.
 • Cấu trúc chỉ chứa dữ liệu trong thời gian chạy chương trình.

II. ĐỐI TƯỢNG TỔNG HỢP CỦA ABAP DICTIONARY

Tổng hợp có nghĩa là bao gồm một số thành phần. Trong ABAP Dictionary, các đối tượng tổng hợp là các đối tượng đến từ một số bảng transparent khác nhau.

 1. Views
 2. Search Help
 3. Lock Objects

1. Views

 • Views trong SAP _ ABAP được sử dụng để tóm tắt dữ liệu được phân phối giữa một số bảng
 • Dữ liệu của một chế độ xem không thực sự được lưu trữ vật lý. Thay vào đó, dữ liệu của một dạng xem được lấy từ một hoặc nhiều bảng khác
 • Nó phù hợp với nhu cầu của một ứng dụng cụ thể
ABAP Data Dictionary Tutorial SE11: Table, Lock Object, View & Structure

2. Search Help

 • Search help là một công cụ giúp bạn tìm kiếm các bản ghi dữ liệu trong hệ thống
 • Tìm kiếm hiệu quả và thân thiện với người dùng hỗ trợ người dùng khi khóa của bản ghi không xác định
ABAP Data Dictionary Tutorial SE11: Table, Lock Object, View & Structure

3. Lock Objects

 • Việc truy cập đồng thời vào cùng một bản ghi dữ liệu của hai người dùng trong hệ thống SAP được đồng bộ hóa bằng cơ chế khóa.
 • Các khóa được thiết lập và giải phóng bằng cách gọi các function modules nhất định. Các function modules này được tạo tự động từ định nghĩa của cái gọi là lock objects trong ABAP/4 Dictionary

Function modules : Enqueue_<obj name> – to lock the table dequeue_<obj name> – to release the lock

ABAP Data Dictionary Tutorial SE11: Table, Lock Object, View & Structure

Transactions quan trọng:

 • SE11 : Data Dictionary Initial Screen (SE12 Display only)
 • SE13 : ABAP Dictionary : Technical Settings
 • SE14 : Database Utility
 • SE15 : Repository Information System
 • SE16 : Data Browser
 • SE17 : General table Display
 • SE55 : Table View Maintenance
 • SM30 : Table Maintenance

Xem bài viết Tiếng Anh: https://www.guru99.com/abap-data-dictionary-tutorial.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap