1. Amount of

Bạn hãy sử dụng Amount of khi muốn đề cập đến số lượng không đếm được:
Amount of + Danh từ không đếm được

Ví dụ:
– This firm has a large amount of foreign employees
(Doanh nghiệp này có lượng lớn nhân viên ngoại quốc)
=> Tuy nhiên câu này sử dụng không chính xác vì employee là danh từ đếm được phải không nào?

– We use a huge amount of paper in the office every day
(Chúng ta sử dụng lượng lớn giấy in tại văn phòng mỗi ngày)
=> Paper là danh từ không đếm được nên bạn có thể sử dụng Amount of nhé.

2. Number of

Khác với Amount of, khi muốn sử dụng Number of bạn sẽ sử dụng với danh từ đếm được:
Number of + Danh từ đếm được

Ví dụ
– A great number of students volunteer each year for environmental projects.
(Rất nhiều sinh viên tham gia tình nguyện mỗi năm cho các dự án về môi trường)
Với “thing” bạn vẫn sử dụng với number of nhé: I have a number of things I want to talk to you about (Tôi có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn).

3. Quantity of

Trong quá trình giao tiếp tiếng Anh, bạn sẽ thấy amount of được sử dụng nhiều trong khi viết hơn là giao tiếp. Thay vào đó, bạn sẽ sử dụng Quantity of nhé, cụm từ này có thể sử dụng được với cả danh từ đếm được và không đếm được.
Quantity of + Danh từ đếm được/không đếm được

Ngoài ra, quantity of còn được sử dụng với các tính từ như huge, big, large, small.

Ví dụ:
– You only need a very small quantity of cement to mix with the sand
(Bạn chỉ cần sử dụng 1 chút xi măng để trộn với chỗ cát này):
ciment là danh từ không đếm được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap