1. Cách sử dụng Just

– Just: có nghĩa là một khoảng thời gian ngắn trước
– Dùng trước quá khứ phân từ

Ví dụ:
– We’ve just return from our vacation.
(Chúng tôi vừa trở về từ kỳ nghỉ lễ.)

– I have just had a piece of good news.
(Tôi vừa mới nhận được một tin tốt.)

– I’ve just seen Susan coming out of the cinema.
(Tôi vừa thấy Susan đi ra khỏi rạp chiếu phim.)

– Mike’s just called. Can you ring him back please?
(Mike vừa gọi. Bạn gọi lại cho anh ấy được không?)

– Have you just taken my pen? Where has it gone?
(Cậu lấy cây bút của tớ phải không? Nó biến đâu rồi?)

2. Cách sử dụng For

For được dùng để chỉ hành động xảy ra trong một khoảng thời
gian nào đó.

Ví dụ:
“I have been sick for a whole week.”
Hành động “have been sick” ở đây kéo dài trong khoảng thời gian là 1 tuần, do đó chúng ta đặt “for” ở trước “whole week”.

3. Cách sử dụng Already

– Already: Có nghĩa là sớm hơn mong đợi
– Được dùng trước quá khứ phân từ

Ví dụ:
– I’ve already spent all my salary.
(Tôi xài hết tiền lương rồi.)

– The train has already left. What are we going to do?
(Xe lửa đi mất rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây?)

– It’s not a good party. Most people have already gone home.
(Bữa tiệc chẳng vui vẻ gì. Hầu hết người ta đã về nhà rồi.)

– My sister has already crashed her new bicycle.
(Chị tớ đã phá tan tành chiếc xe đạp mới của chị ấy rồi.)

4. Cách sử dụng Yet

– Được dùng khi ta mong muốn điều gì đó sẽ xảy ra.
– Dùng trong cuối câu hỏi và câu nghi vấn

Ví dụ:
– Have you nished your homework yet?
(Các em đã hoàn tất bài tập về nhà chưa?) 

– I haven’t nished it yet. I’ll do it after dinner.
(Tôi vẫn chưa làm xong nó. Tôi sẽ làm nó sau giờ ăn tối.)

– Has your course started yet?
(Khóa học của bạn đã bắt đầu chưa?)

– I haven’t received a letter from him yet.
(Tôi chưa nhận được thư của anh ta.)

– Has Edmund arrived yet?
(Edmund đã đến chưa?)

5. Cách sử dụng Since

Since được dùng để chỉ thời điểm bắt đầu hành động.

Ví dụ:
I have been sick since last Monday.
Đối với thể nghi vấn (câu hỏi), chúng ta dùng từ hỏi How long:
How long have you been sick?”
For a whole week/–Since last Monday

6. Cách dùng Ever

Ever có nghĩa là “at any time”, vào bất kỳ thời điểm nào, đã từng.

Ví dụ:
– Have you ever been to England
– Haven’t you ever eaten Chinese food?
– Nothing like this has ever happened to us.
Ever’ cũng được dùng với’The ×rst time…. e.g.
This is the ×rst time I’ve ever been to England.

7. Cách dùng Never

Never có nghĩa là “at no time before now“, chưa bao giờ trước đây

Ví dụ:
I have never visited Berlin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap