1. Cách dùng Some trong ngữ pháp tiếng Anh:

 • Dùng trong câu khẳng định
 • Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
 • Some cũng được dùng trong câu hỏi            

Ex: I have some friends.

2. Cách dùng Any trong ngữ pháp:

 • Dùng trong câu phủ định và câu hỏi
 • Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được            

Ex: There aren’t any books in the shelf.

3. Cách dùng Much

 • Thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
 • Đi với danh từ ko đếm dc.            

Ex: I don’t have much time.

4. Cách dùng Many:

 • Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn
 • Đi với danh từ đếm được số nhiều            

Ex: Do you have many cars?

5. Cách dùng A lot of/ lots of:

 • Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn
 • Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
 • Thường mang nghĩa “informal”            

Ex: We spent a lot of money.

6. Cách dùng Few:

 • Dùng với danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có tính phủ định)            

Ex: I have few books, not enough for reference reading

7. Cách dùng A few:

 • Dùng trong câu khẳng định
 • Dùng với danh từ đếm được số nhiều

Ex:  She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.
(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).
Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

8. Cách dùng Little:

 • Dùng với danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)        

Ex: I have little money, not enough to buy groceries.

9. Cách dùng A little:

 • Dùng trong câu khẳng định 
 • Đi với danh từ không đếm được            

Ex: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? 
(Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?)
A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap