Bộ tài liệu bao gồm các tài liệu liên quan đến môn học Nguyên lý thống kê.

Nguyên lý thống kê là một môn học bắt buộc đối với hầu hết các chương trình đào tạo về quản tri kinh doanh và thương mại nói chung bởi đây là môn kiến thức nền cho rất nhiều môn học chuyên ngành như thống kê doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị rủi ro hay quản trị sản xuất, quản trị marketing và nghiên cứu marketing.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap