Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chủ đề thời tiết.

 1. Cloudy / ˈklaʊdi /: nhiều mây
 2. Windy / ˈwɪndi /: nhiều gió
 3. Foggy / ˈfɔːɡi /: có sương mù
 4. Stormy / ˈstɔːrmi /: có bão
 5. sunny / ˈsʌni /-có nắng
 6. frosty / ˈfrɔːsti /-giá rét
 7. dry / draɪ /-khô
 8. wet / wet / -ướt
 9. hot / hɑːt /-nóng
 10. cold / koʊld /-lạnh
 11. chilly / ˈtʃɪli /-lạnh thấu xương
 12. Wind Chill / wɪnd tʃɪl /: gió rét
 13. Torrential rain / təˈrenʃl reɪn /: mưa lớn, nặng hạt
 14. Flood / flʌd /: lũ, lụt, nạn lụt
 15. the Flood; Noah’s Flood / ˌnoʊəz flʌd / : nạn Hồng thuỷ
 16. lightning / ˈlaɪtnɪŋ /: Chớp, tia chớp
 17. Lightning arrester / ˈlaɪtnɪŋ əˈrestər /: Cột thu lôi
 18. Thunder / ˈθʌndər /: Sấm, sét
 19. Thunderbolt / ˈθʌndərboʊlt /: Tiếng sét, tia sét
 20. Thunderstorm / ˈθʌndərstɔːrm /: Bão tố có sấm sét, cơn giông
 21. rain / reɪn /-mưa
 22. snow / snoʊ / -tuyết
 23. fog / fɔːɡ /-sương mù
 24. Ice / aɪs /-băng
 25. Sun / sʌn /-mặt trời
 26. sunshine / ˈsʌnʃaɪn /-ánh nắng
 27. cloud / klaʊd / -mây
 28. mist / mɪst /-sương muối
 29. hail / heɪl /-mưa đá
 30. wind / wɪnd /-gió
 31. breeze / briːz / -gió nhẹ
 32. gale / ɡeɪl /-gió giật
 33. frost / frɔːst /-băng giá
 34. rainbow / ˈreɪnboʊ /-cầu vồng
 35. sleet / sliːt /-mưa tuyết
 36. drizzle / ˈdrɪzl /-mưa phùn
 37. icy / ˈaɪsi /-đóng băng
 38. Dull / dʌl / -lụt
 39. overcast / ˌoʊvərˈkæst /-u ám
 40. raindrop / ˈreɪndrɑːp / -hạt mưa
 41. snowflake / ˈsnoʊfleɪk / -bông tuyết
 42. hailstone / ˈheɪlstoʊn /-cục mưa đá
 43. weather forecast / ˈweðər ˈfɔːrkæst / dự báo thời tiết
 44. rainfall / ˈreɪnfɔːl / lượng mưa
 45. temperature / ˈtemprətʃər / nhiệt độ
 46. thermometer / θərˈmɑːmɪtər / nhiệt kế
 47. barometer / bəˈrɑːmɪtər / dụng cụ đo khí áp
 48. degree / dɪˈɡriː / độ
 49. Celsius / ˈselsiəs / độ C
 50. Fahrenheit / ˈfærənhaɪt / độ F
 51. Climate / ˈklaɪmət / khí hậu
 52. climate change / ˈklaɪmət tʃeɪndʒ / biến đổi khí hậu
 53. global warming / ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ / hiện tượng ấm nóng toàn cầu
 54. humid / ˈhjuːmɪd / ẩm
 55. Shower / ˈʃaʊər /: mưa rào
 56. Tornado / tɔːrˈneɪdoʊ /: lốc (noun) một cơn gió cực mạnh xoáy tròn trong một khu vực nhỏ; xoay tròn theo cột không khí
 57. Rain-storm/rainstorm / ˈreɪnstɔːrm /: Mưa bão
 58. Storm / stɔːrm /: Bão, giông tố (dông tố) – từ gọi chung cho các cơn bão
 59. Typhoon / taɪˈfuːn /: Bão, siêu bão (dùng để gọi các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương)
 60. Hurricane / ˈhɜːrəkən /: Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Đại Tây Dương / Bắc Thái Bình Dương)
 61. Cyclone / ˈsaɪkloʊn / Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Nam Bán Cầu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap