Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chuyên ngành Marketing

 1. Advertising: Quảng cáo
 2. Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Benefit: Lợi ích
 4. Brand acceptability: Chấp nhận thương hiệu
 5. Brand awareness: Nhận thức thương hiệu
 6. Brand equity: Giá trị nhãn hiệu
 7. Brand loyalty: Sự trung thành với thương hiệu
 8. Brand mark: Dấu hiệu của thương hiệu
 9. Brand name: Tên thương hiệu
 10. Brand preference: Sự ưa thích thương hiệu
 11. Break-even analysis: Phân tích hoà vốn
 12. Break-even point: Điểm hoà vốn
 13. Buyer: Người mua
 14. By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp
 15. Captive-product pricing: Định giá sản phẩm bắt buộc
 16. Cash discount: Giảm giá khi trả tiền mặt
 17. Cash rebate: Phiếu giảm giá
 18. Channel level: Cấp kênh
 19. Channel management: Quản trị kênh phân phối
 20. Channels: Kênh (phân phối)
 21. Communication channel: Kênh truyền thông
 22. Consumer: Người tiêu dùng
 23. Copyright: Bản quyền
 24. Cost: Chi Phí
 25. Coverage: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 26. Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 27. Culture: Văn hóa
 28. Customer: Khách hàng
 29. Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng
 30. Decider: Người quyết định (trong hành vi mua)
 31. Demand elasticity: Co giãn của cầu
 32. Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu
 33. Direct marketing: Tiếp thị trực tiếp
 34. Discount: Giảm giá
 35. Discriminatory pricing: Định giá phân biệt
 36. Distribution channel: Kênh phân phối
 37. Door-to-door sales: Bán hàng đến tận nhà
 38. Dutch auction: Đấu giá kiểu Hà Lan
 39. Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 40. Economic environment: Môi trường kinh tế
 41. End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 42. English auction: Đấu giá kiểu Anh
 43. Evaluation of alternatives: Đánh giá phương án thay thế
 44. Exchange: Trao đổi
 45. Exclusive distributio: Phân phối độc quyền
 46. Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền thương hiệu
 47. Functional discount: Giảm giá chức năng
 48. Gatekeeper: Người gác cửa(trong hành vi mua)
 49. Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lý
 50. Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường
 51. Group pricing: Định giá theo nhóm
 52. Horizontal conflict: Mâu thuẫn hàng ngang
 53. Image pricing: Định giá theo hình ảnh
 54. Income elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 55. Influencer: Người ảnh hưởng
 56. Information search: Tìm kiếm thông tin
 57. Initiator: Người khởi đầu
 58. Innovator: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 59. Intensive distribution: Phân phối đại trà
 60. Internal record system: Hệ thống thông tin nội bộ
 61. Laggard: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 62. Learning curve: Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 63. List price: Giá niêm yết
 64. Location pricing: Định giá theo vị trí và không gian mua
 65. Long-run Average Cost – LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn
 66. Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách
 67. Mail questionnair: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 68. Market coverage: Mức độ che phủ thị trường
 69. Marketing: Tiếp thị
 70. Marketing channel: Kênh tiếp thị
 71. Marketing concept: Quan điểm thiếp thị
 72. Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 73. Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị
 74. Marketing intelligence: Tình báo tiếp thị
 75. Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 76. Marketing research: Nghiên cứu tiếp thị
 77. Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 78. Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 79. Mass-marketing: Tiếp thị đại trà
 80. Middle majority: Nhóm (khách hàng) số đông
 81. Modified rebuy: Mua lại có thay đổi
 82. MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 83. Multi-channel conflict : Mâu thuẫn đa cấp
 84. Natural environment: Yếu tố (môi trường) tự nhiên
 85. Need: Nhu cầu
 86. Network: Mạng lưới
 87. New task: Mua mới
 88. Observation: Quan sát
 89. OEM – Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
 90. Optional- feature pricing: Định giá theo tính năng tuỳ chọn
 91. Packaging: Đóng gói
 92. Perceived – value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức
 93. Personal interviewing: Phỏng vấn trực tiếp
 94. Physical distribution: Phân phối vật chất
 95. Place: Phân phối
 96. Political-legal environment: Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 97. Positioning: Định vị
 98. Post-purchase behavior: Hành vi sau mua
 99. Price: Giá
 100. Price discount: Giảm giá
 101. Price elasticity: Co giãn ( của cầu) theo giá
 102. Primary data: Thông tin sơ cấp
 103. Problem recognition: Nhận diện vấn đề
 104. Product: Sản phẩm
 105. Product Concept : Quan điểm trọng sản phẩm
 106. Product-building pricing: Định giá trọn gói
 107. Product-form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm
 108. Production concept: Quan điểm trọng sản xuất
 109. Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm
 110. Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm
 111. Product-variety marketing: Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
 112. Promotion: Chiêu thị
 113. Promotion pricing: Đánh giá khuyến mãi
 114. Public Relation: Quan hệ công chúng
 115. Pull Strategy: Chiến lược (tiếp thị) kéo
 116. Purchase decision: Quyết định mua
 117. Purchaser: Người mua (trong hành vi mua)
 118. Push Strategy: Chiến lược tiếp thị đẩy
 119. Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn
 120. Questionnaire: Bảng câu hỏi
 121. Relationship marketing: Tiếp thị dựa trên quan hệ
 122. Research and Development (R & D): Nguyên cứu và phát triển
 123. Retailer: Nhà bán lẻ
 124. Sales concept: Quan điểm trọng bán hàng
 125. Sales information system: Hệ thống thông tin bán hàng
 126. Sales promotion: Khuyến mãi
 127. Satisfaction: Sự thỏa mãn
 128. Sealed-bid auction: Đấu giá kín
 129. Seasonal discount: Giảm giá theo mùa
 130. Secondary data: Thông tin thứ cấp
 131. Segment: Phân khúc
 132. Segmentation: (Chiến lược) phân thị trường
 133. Selective attention: Sàng lọc
 134. Selective distortion: Chỉnh đốn
 135. Selective distribution: Phân phối sàng lọc
 136. Selective retention: Khắc họa
 137. Service channel: Kênh dịch vụ
 138. Short-run Average Cost –SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn
 139. Social – cultural environment: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
 140. Social marketing concept: Quan điểm tiếp thị xã hội
 141. Special-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc biệt
 142. Straight rebuy: Mua lại trực tiếp
 143. Subculture: Văn hóa phụ
 144. Survey: Điều tra
 145. Survival objective: Mục tiêu tồn tại
 146. Target market: Thị trường mục tiêu
 147. Target marketing: Tiếp thị mục tiêu
 148. Target-return pricing: Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
 149. Task environment: Môi trường tác nghiệp
 150. Technological environment: Yếu tố (môi trường) công nghệ
 151. The order-to-payment cycle: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 152. Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua
 153. Trademark: Nhãn hiệu đăng ký
 154. Transaction: Giao dịch
 155. Two-part pricing: Định giá hai phần
 156. User: Người sử dụng
 157. Value: Giá trị
 158. Value pricing: Định giá theo giá trị
 159. Vertical conflict: Mâu thuẫn hàng dọc
 160. Want: Mong muốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copy link
Powered by Social Snap